MCCB Susol LS 3 cực và 4 cực

Phân phối Thiet bi dien LSMCCB Susol LS 3 cực và 4 cực – LS Susol MCCB (APTOMAT) 3 cực & 4 cực | MCCB Susol LS 3P & 4P. In (A) 16A đến 1.600A. MCCB LS gồm có dòng FTU: loại không chỉnh dòng | Fixed thermal, fixed magnetic trip units; FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0; ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ); ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln; AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln

MCCB Susol LS 3 cực và 4 cực – LS MCCB (APTOMAT) có thông số In (A) 16A đến 1.600A. MCCB LS gồm có dòng FTU: loại không chỉnh dòng; FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0; ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ); ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln; AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln

Liên hệ để được cập nhật giá và mức chiết khấu thiết bị điện LS cho từng thời điểm

MCCB Metasol LS 2P-3P-4P
MCCB Metasol LS 2P-3P-4P

Thông số và giá MCCB Susol LS 3 cực và 4 cực

MCCB Susol LS 3 cực và 4 cực – LS Susol MCCB (APTOMAT) 3 cực & 4 cực
STTHìnhTên sản phẩmIn (A)Icu (KA)Mã sản phẩmGiá (VNĐ)Mã sản phẩmGiá (VNĐ)
I. FTU: loại không chỉnh dòng | Fixed thermal, fixed magnetic trip units3P4P
1LS Susol MCCB16,20,25,32,40,50,63,80,100A50TD100N FTU100 3P1.320.000TD100N FTU100 4P1.724.000
2//100, 125A50TD160N FTU160 3P1.800.000TD160N FTU160 4P2.404.000
3//160A50TD160N FTU160 3P2.480.000TD160N FTU160 4P3.304.000
4//40, 50, 63, 80, 100A50TS100N FTU100 3P1.440.000TS100N FTU100 4P1.840.000
5//100, 125A50TS160N FTU160 3P2.040.000TS160N FTU160 4P2.632.000
6//160A50TS160N FTU160 3P2.640.000TS160N FTU160 4P3.436.000
7//125, 160, 200A50TS250N FTU250 3P3.120.000TS250N FTU250 4P4.112.000
8//250A50TS250N FTU250 3P4.080.000TS250N FTU250 4P5.392.000
9//300, 400A65TS400N FTU400 3P4.240.000TS400N FTU400 4P5.680.000
10//500, 630A65TS630N FTU630 3P8.480.000TS630N FTU630 4P8.560.000
11//800A65TS800N FTU800 3P9.600.000TS800N FTU800 4P10.000.000
II. FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 | Adjustable thermal, fixed magnetic trip units3P4P
1LS Susol MCCB16,20,25,32,40,50,63,80,100A50TD100N FMU100 3P1.400.000TD100N FMU100 4P1.812.000
2//100, 125A50TD160N FMU160 3P2.000.000TD160N FMU160 4P2.668.000
3//160A50TD160N FMU160 3P2.560.000TD160N FMU160 4P3.480.000
4//40, 50, 63, 80, 100A50TS100N FMU100 3P1.520.000TS100N FMU100 4P2.000.000
5//100, 125A50TS160N FMU160 3P2.120.000TS160N FMU160 4P2.768.000
6//160A50TS160N FMU160 3P2.760.000TS160N FMU160 4P3.616.000
7//125, 160, 200A50TS250N FMU250 3P3.280.000TS250N FMU250 4P4.328.000
8//250A50TS250N FMU250 3P4.320.000TS250N FMU250 4P5.672.000
9//300, 400A65TS400N FMU400 3P4.480.000TS400N FMU400 4P6.080.000
10//500, 630A65TS630N FMU630 3P8.640.000TS630N FMU630 4P9.200.000
11//800A65TS800N FMU800 3P10.240.000TS800N FMU800 4P10.800.000
III. ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ)3P4P
1LS Susol MCCB125A50TS160N ATU160 3P2.240.000TS160N ATU160 4P2.912.000
2//160A50TS160N ATU160 3P2.920.000TS160N ATU160 4P3.808.000
3//125, 160, 200A50TS250N ATU250 3P3.520.000TS250N ATU250 4P4.552.000
4//250A50TS250N ATU250 3P4.640.000TS250N ATU250 4P5.968.000
5//300, 400A65TS400N ATU400 3P4.720.000TS400N ATU400 4P7.040.000
6//500, 630A65TS630N ATU630 3P9.200.000TS630N ATU630 4P10.000.000
7//800A65TS800N ATU800 3P10.560.000TS800N ATU800 4P12.000.000
IV. ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln3P4P
1LS Susol MCCB40, 80A50TS100N ETS23 3P2.480.000TS100N ETS23 4P3.168.000
2//40, 80, 160A50TS160N ETS23 3P3.600.000TS160N ETS23 4P4.692.000
3//40 ,80 ,160 ,250A50TS250N ETS23 3P5.120.000TS250N ETS23 4P6.160.000
4//160,250, 400A65TS400N ETS33 3P5.280.000TS400N ETS33 4P7.200.000
5//160 ,250 ,400 ,630A65TS630N ETS33 3P9.440.000TS630N ETS33 4P10.800.000
6//630, 800A65TS800N ETS43 3P11.200.000TS800N ETS43 4P12.400.000
V. AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln3P4P
1LS Susol MCCB1000A50TS1000N 3P36.000.000TS1000N 4P37.600.000
2//1250A50TS1250N 3P36.800.000TS1250N 4P40.000.000
3//1600A50TS1600N 3P40.800.000TS1600N 4P44.800.000

MCCB Susol LS 3 cực và 4 cực – LS Susol MCCB (APTOMAT) 3 cực & 4 cực | MCCB Susol LS 3P & 4P

Back to top button