Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này ( “Điều khoản sử dụng”) áp dụng cho trang Web của CTY TNHH MTV NGỌC NGUYÊN AN tại địa chỉ www.vnaco.com, tất cả các trang web liên quan được liên kết đến www.vnaco.com, bởi CTY TNHH MTV NGỌC NGUYÊN AN, Công ty con và chi nhánh (gọi chung là “Trang Web”). Các trang Web là tài sản của CTY TNHH MTV NGỌC NGUYÊN AN (“NGOC NGUYEN AN LLC“) và người được cấp đăng ký. SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

NGOC NGUYEN AN LLC có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc gỡ bỏ các phần của các Điều khoản sử dụng vào bất kỳ thời gian nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra sự thay đổi của các điều khoản. Tiếp tục sử dụng trang Web sau khi đã được thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi này. Khi bạn tuân theo các Điều khoản sử dụng, NGOC NGUYEN AN LLC công nhận bạn là một cá nhân có đặc quyền đăng nhập và sử dụng trang web.

Nội dung

Tất cả các văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, thương hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc, ảnh nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”) bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thiết kế, cơ cấu, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện, ” nhìn và cảm nhận ” và sắp xếp các nội dung đó có trên trang Web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi hoặc đến NGOC NGUYEN AN LLC, được bảo vệ thương mại, bản quyền, bằng sáng chế và luật thương hiệu, và các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau và luật cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài trừ quy định trong Điều khoản sử dụng, không phần nào của trang Web và Nội dung được sao chép, chép lại, tái bản, đăng lại, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hoá, dịch, truyền hoặc phân phối bằng bất kỳ cách nào, (bao gồm cả “ánh xạ”) đến bất kỳ máy tính khác, máy chủ, trang web hay phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại mà không có sự chấp thuận bằng trước văn bản của NGOC NGUYEN AN LLC.

Bạn có thể sử dụng thông tin trên sản phẩm và dịch vụ NGOC NGUYEN AN LLC (như thông tin đặc điểm kỹ thuật, bài viết và các tài liệu tương tự), tải nội dung từ trang Web miễn là bạn (1) không loại bỏ bất kỳ từ ngữ thông báo độc quyền trong tất cả các bản sao của các tài liệu đó, (2) chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân, không thông tin thương mại và sao chép hoặc đăng thông tin đó trên bất kỳ máy tính nối mạng, phát sóng nó bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào, (3) không sửa đổi bất kỳ thông tin nào và (4) không thêm bất kỳ sự đại diện hay sự bảo đảm nào liên quan đến các tài liệu đó.

Sử dụng trang web

Bạn không thể sử dụng bất kỳ “deep-link”, “hotlink”, “page-scrape”, “robot”, “spider” hoặc thiết bị tự động khác, chương trình, thuật toán hay phương pháp luận hoặc bất kỳ quá trình tương tự, truy cập, tiếp thu, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ nội dung nào hoặc trong bất kỳ cách sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc hoặc sự trình bày của trang web hay nội dung trang web, để có được hoặc cố lấy bất cứ tư liệu, tài liệu hay thông tin của trang web mà ngụ ý rằng không cố tình. NGOC NGUYEN AN LLC có quyền ngăn cản bất kỳ hoạt động nào như vậy.

Không nên cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc mục nào của trang web hoặc bất kỳ hệ thống khác hoặc mạng kết nối với trang web hoặc bất kỳ máy chủ của NGOC NGUYEN AN LLC hoặc bất kỳ dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web, hack, mật khẩu “khai thác” hay bất kỳ ý định bất hợp pháp khác.

Không thăm dò, quét hay tìm các lỗ hổng của các trang web hoặc mạng kết nối với trang web, không vi phạm bảo mật hay sự giới hạn trên trang web hoặc bất kỳ kết nối với trang web. Không đảo ngược sự tìm kiếm, dò tìm hoặc cố gắng tìm thông tin của khách truy cập vào trang web hoặc khách hàng của NGOC NGUYEN AN LLC, bao gồm bất kỳ tài khoản của NGOC NGUYEN AN LLC mà không thuộc sở hữu của bạn, mã nguồn của tài khoản hoặc khai thác trang web hay bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin đã có sẵn được cung cấp bởi hoặc thông qua trang web, mục đích tiết lộ thông tin bằng bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn không sở hữu phải theo quy định của trang web.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ hành động bất hợp lý hoặc không cân xứng với trang web hoặc hệ thống hoặc mạng của NGOC NGUYEN AN LLC hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng kết nối với trang web hay đối với NGOC NGUYEN AN LLC.

Bạn đồng ý không sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các hoạt động đúng đắn của trang web hoặc bất kỳ giao dịch đang được thực hiện trên trang web hoặc với bất kỳ khách nào khác sử dụng trang web.

Không giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn gửi hay chuyển đến NGOC NGUYEN AN LLC thông qua trang web hoặc dịch vụ được cung cấp. Không ngụy tạo rằng bạn là đại diện hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức khác.

Không sử dụng trang web hoặc nội dung cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản sử dụng này hoặc để thu hút bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động khác ảnh hưởng quyền lợi của NGOC NGUYEN AN LLC hoặc những người khác.

Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của NGOC NGUYEN AN LLC áp dụng cho việc sử dụng trang web này, các điều khoản của nó được làm một phần từ các Điều khoản sử dụng này. Để xem Chính sách quyền riêng tư của NGOC NGUYEN AN LLC, nhấn vào đây. Thêm vào đó, sử dụng trang web, bạn xác nhận, ý thức được và đồng ý rằng đường truyền Internet không bao giờ tuyệt đối kín đáo hay an toàn. Bạn hiểu rằng bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin bạn gửi đến trang web có thể được đọc hoặc chặn bởi những người khác, thậm chí khi có một thông báo đặc biệt được truyền dẫn phải được mã hóa.

Liên kết đến trang web khác và đến trang web NGOC NGUYEN AN LLC “www.vnaco.com,”

Trang web này có thể chứa các liên kết tới các trang web bên thứ ba độc lập (“Linked Sites”). Những Trang Liên Kết này được cung cấp như là một sự thuận tiện cho khách hàng của chúng tôi. Các trang web Liên Kết này không thuộc quyền kiểm soát của NGOC NGUYEN AN LLC và NGOC NGUYEN AN LLC không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung của các trang web liên kết, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc các tài liệu trên các trang web liên kết này. Bạn cần phải tự đánh giá sự tương tác của bạn với những Trang Liên Kết.

Phủ nhận

NGOC NGUYEN AN LLC KHÔNG HỨA RẰNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG, DỊCH VỤ HOẶC TÍNH NĂNG CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG LỖI HAY KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LÔI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ CÓ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT. TRANG WEB VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NỀN TẢNG “AS-IS” VÀ “AS-AVAILABLE”. TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB KHÓ TRÁNH KHỎI SỰ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG THÔNG BÁO. NGOC NGUYEN AN LLC KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM RẰNG MỌI TẬP TIN, DỮ LIỆU BẠN TẢI VỀ TỪ TRANG WEB SẼ KHÔNG NHIỄM VIRUS HAY BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ HỦY HOẠI. NGOC NGUYEN AN LLC TỪ CHỐI MỌI SỰ BẢO ĐẢM, TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỰ SAI SÓT VÀ SỰ CƯ SỬ CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA LIÊN LIÊN QUAN VÀ/HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ NÀO CỦA NGOC NGUYEN AN LLC. BẠN CHẤP NHẬN HẾT TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẤT CỨ TRANG LIÊN KẾT NÀO. CÁCH DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGƯNG SỬ DỤNG KHI MÀ BẠN KHÔNG HÀI LÒNG TRANG WEB NGOC NGUYEN AN LLC. GIỚI HẠN CỦA SỰ THAY THẾ NÀY LÀ MỘT PHẦN THỎA THUẬN GIỮA CÁC BÊN.

Sự phủ nhận ở trên áp dụng cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc thương tích do bất kỳ sự sai xót về hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khuyết tật, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dẫn, virus máy tính, thất bại giao tiếp, trộm cắp, phá hủy, truy cập trái phép, thay đổi hoặc sử dụng, vi phạm hợp đồng, sai lầm pháp lý, sự sơ suất hoặc bất cứ nguyên nhân gì.

NGOC NGUYEN AN LLC có quyền làm bất cứ điều gì sau đây, bất cứ lúc nào mà không thông báo: (1) để sửa đổi, đình chỉ, dứt hoạt động hoặc quá trình truy cập vào trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web vì bất kỳ lý do gì; (2) để sửa đổi hoặc thay đổi trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, bất kỳ chính sách áp dụng hoặc điều khoản; (3) gây cản trở hoạt động của trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, thực hiện bảo dưỡng  định kỳ, chỉnh sửa lỗi hoặc các thay đổi khác.

Giới hạn trách nhiệm

Trừ trường hợp pháp luật cấm, không có sự việc nào NGOC NGUYEN AN LLC sẽ chịu trách nhiệm cho sự thiệt hại do hậu quả gián tiếp, gương mẫu, do sự cố hoặc trừng phạt, bao gồm cả lợi nhuận bị mất, ngay cả khi NGOC NGUYEN AN LLC đã khuyến cáo về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy.

Dù có các quy định khác của các khoản sử dụng, NGOC NGUYEN AN LLC trên nền tảng, có trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất của bạn phát sinh hoặc cách thức kết nối sử dụng trang web hay nội dung, trách nhiệm pháp lý của NGOC NGUYEN AN LLC không vượt quá (1) tổng khoản chi phí trả cho NGOC NGUYEN AN LLC đối với bất kỳ dịch vụ hay tính năng trên trang web trong thời gian sáu tháng trước ngày đòi hỏi bồi thường đối với NGOC NGUYEN AN LLC (không bao gồm giá mua bán hoặc bất kỳ chương trình hổ trợ hoặc Chăm sóc Khách hàng), hoặc (2) US $ 5,00. Một số luật không cho phép hạn chế  trách nhiệm pháp lý, do đó, hạn chế nói trên không áp dụng cho bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và tiếp tục NGOC NGUYEN AN LLC, nhân viên, giám đốc, cổ đông, tiền nhiệm, người kế thừa, công nhân, đại lý, các công ty con và chi nhánh, vô hại với bất cứ nhu cầu, mất mát, trách nhiệm, tuyên bố hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư), được thực hiện đối với NGOC NGUYEN AN LLC bởi bất kỳ bên thứ ba hoặc kết nối sử dụng trang web.

Vi phạm các Điều khoản sử dụng

NGOC NGUYEN AN LLC có thể tiết lộ bất kỳ thông tin chúng tôi có về bạn (bao gồm cả nhận dạng của bạn) nếu chúng tôi xác định rằng tiết lộ đó là cần thiết trong bất kỳ cuộc điều tra hoặc khiếu nại về việc sử dụng trang web, hoặc để nhận dạng, liên lạc hoặc thực hiện hành động pháp lý đối với ai gây thương tích hoặc can thiệp (hoặc cố ý hoặc vô ý) quyền lợi của NGOC NGUYEN AN LLC hoặc quyền lợi của khách truy cập hoặc người dùng trang web, bao gồm khách hàng của NGOC NGUYEN AN LLCNGOC NGUYEN AN LLC có quyền tiết lộ bất cứ thông tin mọi lúc NGOC NGUYEN AN LLC xét thấy cần thiết để thực hiện theo bất kỳ luật nào áp dụng, qui định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ. NGOC NGUYEN AN LLC cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi NGOC NGUYEN AN LLC xác định rằng luật áp dụng yêu cầu, bao gồm trao đổi thông tin với các công ty, tổ chức khác cho các mục đích bảo vệ khỏi sự gian lận.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng NGOC NGUYEN AN LLC có thể bảo quản bất kỳ sự chuyển giao hoặc giao tiếp  với bạn thông qua trang web hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web và cũng có thể tiết lộ các dữ liệu đó nếu luật pháp yêu cầu hoặc NGOC NGUYEN AN LLC xác định rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ là hợp lý và cần thiết để (1) tuân theo thủ tục pháp lý, (2) thi hành các Điều khoản sử dụng, (3) đáp lại sự tuyên bố rằng dữ liệu đó vi phạm các quyền của người khác hoặc (4) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của NGOC NGUYEN AN LLC, nhân viên của mình, người sử dụng hoặc truy cập vào trang web và công chúng.

Bạn đồng ý rằng NGOC NGUYEN AN LLC có thể, tùy theo quyết định của mình và không cần thông báo trước, chấm dứt truy cập của bạn vào Trang web và/hoặc ngăn chặn vào trang web nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản sử dụng hoặc các thỏa thuận khác hoặc các hướng dẫn lien quan việc sử dụng trang web. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ hành vi vi phạm của bạn về những điều khoản sử dụng sẽ được coi là hành động trái pháp luật và không công bằng và sẽ gây ra thiệt hại không thể đền bù đối với NGOC NGUYEN AN LLC, việc đền bù bằng tiền là không thỏa đáng và bạn đồng ý để NGOC NGUYEN AN LLC thu lại bất cứ sự thay thế công bằng, hợp lý nào mà NGOC NGUYEN AN LLC xét thấy cần thiết hoặc thích hợp theo những sự việc đó. Những biện pháp này được thêm vào là theo pháp luật hoặc công lý.

Bạn đồng ý rằng NGOC NGUYEN AN LLC có thể, tùy theo quyết định của mình và không cần thông báo trước, chấm dứt truy cập của bạn vào trang web, vì nguyên nhân, bao gồm (nhưng không giới hạn) (1) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc cơ quan chính phủ, (2) yêu cầu của bạn (loại bỏ tài khoản), (3) ngừng hoặc sửa đổi tài liệu của trang web hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web hoặc (4) các vấn đề kỹ thuật hoặc vấn đề bất ngờ.

Nếu NGOC NGUYEN AN LLC sử dụng hành động pháp lý để chống lại hành vi vi phạm của các Điều khoản sử dụng của bạn, NGOC NGUYEN AN LLC sẽ cho bạn được bồi thường và bạn đồng ý thanh toán, tất cả lệ phí và chi phí luật sư của các hành động như vậy, và bất cứ sự thay thế nào cho NGOC NGUYEN AN LLC. Bạn đồng ý rằng NGOC NGUYEN AN LLC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba để chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web như là kết quả của bất kỳ sự vi phạm các Điều khoản sử dụng.

Tổng hợp

Không sử dụng hoặc xuất bản hoặc tái xuất bất kỳ nội dung hoặc sao chép hoặc sửa lại nội dung hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web, luật hoặc quy định áp dụng cho sự vi phạm, bao gồm nhưng không giới hạn là luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Thông tin và thông tin phản hồi

Bất kỳ thông tin phản hồi mà bạn cung cấp tại trang web được xem là không bí mật. NGOC NGUYEN AN LLC được tự do sử dụng thông tin đó trên cơ sở không hạn chế.

Thông tin trong trang web này có thể thay đổi mà không báo trước.

Bản quyền © NGOC NGUYEN AN LLC. Giữ toàn quyền.

Cập nhật bởi đội ngũ pháp lý NGOC NGUYEN AN LLC ngày 20/05/2014

Back to top button