Chuyên mục kỹ thuật điện

Cáp điện Cadivi – Cáp CV – Cáp CVV – Cáp CVV/DSTA

Cáp điện Cadivi – Cáp CV – Cáp CVV – Cáp CVV/DSTA

Cáp điện Cadivi gồm có Cáp CV – Cáp CVV – Cáp CVV/DSTA vv.. Cáp điện CV là loại cáp điện lực ruột đồng  cách điện bằng nhựa PVC – Cáp điện Cadivi dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định. Ký hiệu Cáp điện Cadivi: Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là CV – Nhiệt độ làm việc Cáp điện Cadivi dài hạn cho phép đối với dây là 70OC. Xem Bảng giá cáp CV Cadivi

Dây điện lực hạ thế CV – cáp CV

Cáp CV là Dây điện lực ruột đồng  cách điện bằng nhựa PVC – Cáp điện Cadivi, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định. Ký hiệu Cáp điện Cadivi: Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là CV – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70OC

Cáp điện Cadivi CVV

Cáp điện Cadivi CVV: Công dụng Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV – Cap CVVcáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định. Nhiệt độ làm việc Cáp điện Cadivi CVV dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC. Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây. 140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2, 60 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực lực Ở 2 cấp điện áp: Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-4:2000; Cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV Có 2 kiểu ruột dẫn – Cap CVV: Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV – Cap CVV – Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính.

Cáp CVV/DSTA Cadivi

Công dụng Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC,giáp bảo vệ 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV – Cap CVV/DSTA: cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, giáp 2 lớp băng kim loại bảo vệ, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định. Nhiệt độ làm việc dài hạn Cáp điện Cadivi cho phép đối với cáp là 70OC. Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây. 140 oC, với mặt cắt lớn hơn 300mm2, 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG Cap dien Cadivi Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC,giáp bảo vệ 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV – Cáp điện Cadivi CVV/DSTA: Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực: Ở cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC 502; Có 2 kiểu ruột dẫn: Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000; Cáp điện Cadivi – Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC,giáp bảo vệ 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV – Cap CVV/DSTA – Cáp điện Cadivi – Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính

Cáp điện Cadivi CVV/WA

Công dụng Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC,giáp bảo vệ 1 lớp kim loại CVV/WA: cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, giáp sợi kim loại  dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định: Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC; Nhiệt độ  cực đại cho phép khi  ngắn mạch  với thời gian không quá 5 giây: 140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2; 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC,giáp bảo vệ 1 lớp kim loại CVV/WA: Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực: Ở cấp điện áp 0,6/1kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935:1995 / IEC 502; Có 2 kiểu ruột dẫn: Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt  theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000Cáp điện Cadivi – Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC,giáp bảo vệ 1 lớp kim loại CVV/WA – Cáp điện Cadivi Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính

Xem thêm
Close
Back to top button