Công tắc xoay IDEC, 2-3 vị trí

Thiết bị điện IDEC: Công tắc xoay IDEC, 2-3 vị trí – Select switch. Công tắc xoay 2 vị trí (90 độ): 1NC tự giữ – 1NC tự trả về từ bên phải – 2NO tự trả về từ bên phải. Công tắc xoay 2 vị trí (90 độ) có khóa. Công tắc xoay 3 vị trí (45 độ). Công tắc xoay 3 vị trí (45 độ) có khóa vv..

Công tắc xoay IDEC, 2-3 vị trí
Công tắc xoay IDEC, 2-3 vị trí

Công tắc xoay IDEC, 2-3 vị trí – Thiết bị điện IDEC

Thiết bị điện IDEC: Công tắc xoay IDEC, 2-3 vị trí – Select switch. Công tắc xoay 2 vị trí (90 độ): 1NC tự giữ – 1NC tự trả về từ bên phải – 2NO tự trả về từ bên phải.

Công tắc IDEC xoay 2 vị trí (90 độ) có khóa. Công tắc xoay 3 vị trí (45 độ). Công tắc xoay 3 vị trí (45 độ) có khóa vv.. Ghi chú: Bảng giá Công tắc xoay IDEC, 2-3 vị trí chưa bao gồm 10% thuế GTGT

CÔNG TẮC XOAY IDEC, 2 – 3 VỊ TRÍ, CÓ KHÓA – KHÔNG KHÓA, YW SERIES Ф22
STT | ItemHình | ImageMã hàng | ModelĐặc tính kỹ thuật | SpecificationGiá | Price (VNĐ)
Tiếp điểm | Contact type
I. CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ (90 ĐỘ)
1YW1S-2E011NC, tự giữ54.000
2YW1S-2E101NO, tự giữ54.000
3YW1S-2E022NC, tự giữ82.000
4YW1S-2E202NO, tự giữ82.000
5YW1S-2E111NO-1NC, tự giữ82.000
6YW1S-21E011NC, tự trả về từ bên phải54.000
7YW1S-21E101NO, tự trả về từ bên phải54.000
8YW1S-21E022NC, tự trả về từ bên phải82.000
9YW1S-21E202NO, tự trả về từ bên phải82.000
10YW1S-21E111NO-1NC, tự trả về từ bên phải82.000
II. CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ (90 ĐỘ), CÓ KHÓA
1YW1K-2AE011NC, tự giữ155.000
2YW1K-2AE101NO, tự giữ155.000
3YW1K-2AE022NC, tự giữ183.000
4YW1K-2AE202NO, tự giữ183.000
5YW1K-2AE111NO-1NC, tự giữ183.000
6YW1K-21BE011NC, tự trả về từ bên phải155.000
7YW1K-21BE101NO, tự trả về từ bên phải155.000
8YW1K-21BE022NC, tự trả về từ bên phải183.000
9YW1K-21BE202NO, tự trả về từ bên phải183.000
10YW1K-21BE111NO-1NC, tự trả về từ bên phải183.000
III. CÔNG TẮC XOAY 3 VỊ TRÍ (45 ĐỘ)
1YW1S-3E022NC, tự giữ82.000
2YW1S-3E202NO, tự giữ82.000
3YW1S-3E111NO-1NC, tự giữ82.000
4YW1S-31E022NC, tự trả về từ bên phải82.000
5YW1S-31E202NO, tự trả về từ bên phải82.000
6YW1S-31E111NO-1NC, tự trả về từ bên phải82.000
7YW1S-32E022NC, tự trả về từ bên trái82.000
8YW1S-32E202NO, tự trả về từ bên trái82.000
9YW1S-32E111NO-1NC, tự trả về từ bên trái82.000
10YW1S-33E022NC, tự trả về từ hai bên82.000
11YW1S-33E202NO, tự trả về từ hai bên82.000
12YW1S-33E111NO-1NC, tự trả về từ hai bên82.000
IV. CÔNG TẮC XOAY 3 VỊ TRÍ (45 ĐỘ), CÓ KHÓA
1YW1K-3AE022NC, tự giữ183.000
2YW1K-3AE202NO, tự giữ183.000
3YW1K-3AE111NO-1NC, tự giữ183.000
4YW1K-31BE022NC, tự trả về từ bên phải183.000
5YW1K-31BE202NO, tự trả về từ bên phải183.000
6YW1K-31BE111NO-1NC, tự trả về từ bên phải183.000
7YW1K-32CE022NC, tự trả về từ bên trái183.000
8YW1K-32CE202NO, tự trả về từ bên trái183.000
9YW1K-32CE111NO-1NC, tự trả về từ bên trái183.000
10YW1K-33DE022NC, tự trả về từ hai bên183.000
11YW1K-33DE202NO, tự trả về từ hai bên183.000
12YW1K-33DE111NO-1NC, tự trả về từ hai bên183.000

Công tắc xoay IDEC – Công tắc xoay IDEC, 2-3 vị trí | Select switch

Back to top button